Polityka prywatności

Informacje dotyczące warunków i zasad przetwarzania danych osobowych

 

I. ADMINISTRATOR

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest PromoNotes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie, pod adresem: ul. Poziomkowa 69, 62-002 Suchy Las, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem: 000088887. Dane kontaktowe: email: biuro@promonotes.pl oraz numer telefonu: +48 61 811 70 28 („Administrator”)

II. KONTAKT W SPRAWACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pod adresem mailowym:

rodo@promonotes.pl

III. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 2. do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO:
  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
  • prowadzenia analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług i wykonanych produktów;
  • organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych;
  • marketingu produktów i usług własnych Administratora;
  • archiwizacji dokumentów, w tym plików związanych z kontaktem handlowym, w tym pliki graficzne, oferty, zamówienia, zapytania;
 3. na podstawie odrębnej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:
  • przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnych;
  • marketingu w tym marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta. Prowadzenie marketingu bezpośredniego o którym mowa powyżej może być realizowane przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, a także za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących.

W dowolnym czasie można wycofać oświadczenia o wyrażeniu zgody, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany na wstępie, tj. rodo@promonotes.pl

IV. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE SĄ PRZECHOWYWANE:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
  • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego;
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 3. dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że Administrator wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu, dane osobowe takiej osoby, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem, nie będą więcej przetwarzane do celów marketingu.

V. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu;
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, (w Polsce od dnia 25.05.2018 roku – funkcję tę pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 8. prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

Prawa wymienione w pkt 1-6 i pkt 8 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres Administratora lub poniższy adres email: rodo@promonotes.pl

VI. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty powiązane z Administratorem, ich pracownicy i współpracownicy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne, dostawcy usług hostingowych, podwykonawcy Administratora, inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora i pracownicy lub współpracownicy takich podmiotów.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).